รู้จัก สพรศ.| พ.ร.บ.และกฎกระทรวง| ภาพกิจกรรมข่าวสาร| แผนที่| จดหมายข่าว
หน้าแรก บริการออนไลน์ สถิติ/ข้อมูล การขึ้นทะเบียน/แบบคำขอ ติดต่อหน่วยงาน คณะผู้บริหาร รวมข่าว สพรศ.

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สพรศ.  
 ปี|2554|2553|2552
คำรับรองการปฏิบัติปีงบประมาณ 2555
ดูคำรับรองการปฏิบัติราชการ สพรศ. ย้อนหลัง|2554|2553|2552
สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0 2193 7000