รู้จัก สพรศ.| พ.ร.บ.และกฎกระทรวง| ภาพกิจกรรมข่าวสาร| แผนที่| จดหมายข่าว
หน้าแรก บริการออนไลน์ สถิติ/ข้อมูล การขึ้นทะเบียน/แบบคำขอ ติดต่อหน่วยงาน คณะผู้บริหาร รวมข่าว สพรศ.

  การขึ้นทะเบียน และขอใบอนุญาต
  แบบคำขอสถานพยาบาล
  แบบคำขอสาขากิจกรรมบำบัด
  แบบคำขอสาขาจิตวิทยาคลินิก
  แบบคำขอสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
  แบบคำขอสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
  แบบคำขอสาขารังสีเทคนิค
  แบบคำขอสาขากายอุปกรณ์
  แบบคำขอสาขาการแพทย์แผนจีน
  แบบคำขอทัศนมาตรศาสตร์
  แบบคำขอไคโรแพรคติก
  แบบคำขอที่ใช้เหมือนกันในงานโรคศิลป์ (ใบแปล/มอบอำนาจ ฯ)
สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0 2193 7000