รู้จัก สพรศ.| พ.ร.บ.และกฎกระทรวง| ภาพกิจกรรมข่าวสาร| แผนที่| จดหมายข่าว
หน้าแรก บริการออนไลน์ สถิติ/ข้อมูล การขึ้นทะเบียน/แบบคำขอ ติดต่อหน่วยงาน คณะผู้บริหาร รวมข่าว สพรศ.

  กลับสู่หน้าแบบคำขอ

  คพ.1 คำร้องขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
  คพ.3 คำร้องขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ศาสตร์ไคโรแพรคติก
  คพ.5 แบบคำขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก
  คพ.7 หนังสือรับรองการทำงาน ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก

  กลับสู่หน้าแบบคำขอ


สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0 2193 7000