รู้จัก สพรศ.| พ.ร.บ.และกฎกระทรวง| ภาพกิจกรรมข่าวสาร| แผนที่| จดหมายข่าว
หน้าแรก บริการออนไลน์ สถิติ/ข้อมูล การขึ้นทะเบียน/แบบคำขอ ติดต่อหน่วยงาน คณะผู้บริหาร รวมข่าว สพรศ.

  กลับสู่หน้าแบบคำขอ

  จค.1 คำร้องขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯสาขาจิตวิทยาคลินิก
  จค.5 คำร้องขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
  จค.6 คำร้องขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต
  หนังสือรับรองการฝึกปฏิบัติงาน/การปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิกโดยส่วนราชการ
   

  กลับสู่หน้าแบบคำขอ


สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0 2193 7000