รู้จัก สพรศ.| พ.ร.บ.และกฎกระทรวง| ภาพกิจกรรมข่าวสาร| แผนที่| จดหมายข่าว
หน้าแรก บริการออนไลน์ สถิติ/ข้อมูล การขึ้นทะเบียน/แบบคำขอ ติดต่อหน่วยงาน คณะผู้บริหาร รวมข่าว สพรศ.

  กลับสู่หน้าแบบคำขอ

  แนวทางการเปิดคลินิก
  แนวทางการเปิดโรงพยาบาล
  ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ความหมาย และแนวทางปฏิบัติ
  แบบคำขอที่่ต้องใช้ในการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
  ส.พ.1 คําขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
  ส.พ.2 แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
    ส.พ.3 คำขออนุมัติแผนงานจัดตั้งสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
  ส.พ.4 แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
  ส.พ.5 คําขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
  ส.พ.6หนังสือแสดงความจํานงเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ
  ส.พ.7ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
  ส.พ.10 คําขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
  ส.พ.11 คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
  สพ.13 คําขอโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
  ส.พ.14 หนังสือแสดงความจํานงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล กรณีผู้รับอนุญาตตาย
  ส.พ.15 คําขอใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล คําขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล
  ส.พ.16คําขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล
  ส.พ.17หนังสือแจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาล
  ส.พ.18 คำขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล คำขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการสถานพยาบาล
  ส.พ.20คําขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล
  ส.พ.21คําขอรับใบแทนใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ
  ส.พ.22 คําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล
  ส.พ.23 รายงานประจําปีของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
  ส.พ.24 รายงานประจําปีของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
  แบบตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
  แนวทางการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
  แนวทางการออกแบบสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
  แบบตรวจต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ครบ 10 ปี
  เอกสารเพิ่มเติมสำหรับสถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติแบบแปลนการขอเพิ่มบริการไตเทียม
  แจ้งเลิกเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาล
  แจ้งเลิกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล
  รายการยาสามัญประจำบ้านที่มีไว้ในคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  แบบแจ้งการประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541

สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0 2193 7000