รู้จัก สพรศ.| พ.ร.บ.และกฎกระทรวง| ภาพกิจกรรมข่าวสาร| แผนที่| จดหมายข่าว
หน้าแรก บริการออนไลน์ สถิติ/ข้อมูล การขึ้นทะเบียน/แบบคำขอ ติดต่อหน่วยงาน คณะผู้บริหาร รวมข่าว สพรศ.

นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

นางยุวดี ชอบพัฒนา
รองผู้อำนวยการ
สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
นางวรียา สินธุเสก
รองผู้อำนวยการ
สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
นางสาวประนอมณัฐา วิไลรัตน์
รองผู้อำนวยการ
สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มโรงพยาบาล
นางสาวพะเยาว์ ศิริผลา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางวรียา สินธุเสก
หัวหน้ากลุ่มโรงพยาบาล

กลุ่มคลินิก กลุ่มการประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนปัจจุบัน
นางสาวประนอมณัฐา วิไลรัตน์
หัวหน้ากลุ่มคลินิก
นางณัฎฐิรา อรุณรัตนดิลก
หัวหน้ากลุ่มการประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนปัจจุบัน

กลุ่มพัฒนาวิชาการ กลุ่มการประกอบโรคศิลปะ
ด้านการแพทย์ทางเลือก
นางสมพร มีเสถียร
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ
นางยุวดี ชอบพัฒนา
หัวหน้ากลุ่มการประกอบโรคศิลปะ
ด้านการแพทย์ทางเลือก

กลุ่มยุทธศาสตร์ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ
    นางพรพิศ กาลนาน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
     นางดรุณี วัชรธรรม
หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ

กลุ่มคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
    นางสาวชยาวี กาญวัฒนะกิจ
หัวหน้ากลุ่ม
คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0 2193 7000