รู้จัก สพรศ.| พ.ร.บ.และกฎกระทรวง| ภาพกิจกรรมข่าวสาร| แผนที่| จดหมายข่าว
หน้าแรก บริการออนไลน์ สถิติ/ข้อมูล การขึ้นทะเบียน/แบบคำขอ ติดต่อหน่วยงาน คณะผู้บริหาร รวมข่าว สพรศ.

 
     วิสัยทัศน์  
 เป็นองค์กรหลักควบคุมกำกับและส่งเสริม คุณภาพมาตรฐานการบริการสุขภาพในระดับสากล

     ค่านิยม สพรศ.  
 ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ เป็นธรรม เชี่ยวชาญวิชาชีพ

     พันธกิจ  

          1. พัฒนากำหนดมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ สถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
          2. ควบคุม กำกับ และรับรองคุณภาพมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ สถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
          3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนา ประเมินและถ่ายทอดองค์คามรู้ และเทคโนโลยีคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
          4. ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จ แก่ราชการและประชาชน


     บทบาทหน้าที่  
          1. บทบาทหน้าที่ในฐานะหน่วยงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
              1.1 ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
              1.2 ส่งเสริม พัฒนา กำหนดมาตรฐานสถานพยาบาล และจรรยาบรรณการประกอบโรคศิลปะ
              1.3 พัฒนาระบบ และดำเนินการด้านการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้รับบริการด้านสุขภาพ
              1.4 พัฒนาระบบ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการด้าน สุขภาพ
              1.5 ประสานความร่วมมือ สนับสนุนและเจรจาตกลงการค้าด้านบริการสุขภาพระหว่างประเทศ
              1.6 ส่งเสริมพัฒนาการเป็นศูนย์กลางบริการทางสุขภาพในระดับสากล เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
              1.7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          2. บทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541

              เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานพยาบาลในการจัดเตรียมข้อมูลทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ให้ความเห็นและให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีและผู้อนุญาตในการออกกฎกระทรวงหรือประกาศ การอนุญาต จัดตั้ง การปิดสถานพยาบาล การเพิกถอนใบอนุญาต การส่งเสริมคุณภาพบริการ การพิจารณาเรื่องร้องเรียน การดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานพยาบาลต้องนำเสนอคณะกรรมการสถานพยาบาลเพื่อขอความเห็น ก่อนจะพิจารณาอนุญาตหรือดำเนินการ ดังต่อไปนี้
              2.1 กำหนดมาตรฐานการบริการของสถานพยาบาล และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนด มาตรฐานของลักษณะสถานพยาบาลแต่ละประเภท มาตรฐานการบริการของสถานพยาบาล จัดทำเกณฑ์มาตรฐาน ต่าง ๆ และเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับ เป็นกฎหมายต่อไป
              2.2 กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และพิจารณาการโฆษณาของสถานพยาบาล โดยคณะอนุกรรมการ พิจารณาการโฆษณาสถานพยาบาล
              2.3 ควบคุม ดูแล และตรวจสอบสถานพยาบาลต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ทั้งก่อน เปิดดำเนินการ การตรวจมาตรฐานประจำปี รวมทั้งในกรณีที่มีการร้องเรียน ซึ่งได้มีการกำหนดให้เป็นหน้าที่ ของผู้อนุญาตไว้ตามมาตรา 45 และพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ตามมาตรา 49
              2.4 ขึ้นทะเบียน ออกใบอนุญาต พัก เพิกถอนใบอนุญาต ดำเนินการรับชำระค่าธรรมเนียมประจำปี ต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล ทุก 2 ปี และต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลทุก 10 ปี
              2.5 รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของผู้บริโภคด้านบริการทางการแพทย์ มาตรฐานสถานพยาบาลเอกชน และมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ ได้กำหนดขั้นตอนและกระบวนการสืบสวน ตรวจสอบข้อเท็จจริงของประเด็น การร้องเรียน โดยมีคณะอนุกรรมการสอบสวนเรื่องร้องเรียนทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมระหว่าง ผู้ร้องเรียนกับสถานพยาบาล เพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หากเป็นเรื่องมาตรฐานหรือจรรยาบรรณ วิชาชีพจะส่งมอบให้สภาวิชาชีพดำเนินการต่อไป
              2.6 ดำเนินมาตรการลงโทษผู้กระทำผิด โดยการเปรียบเทียบคดี ผ่านทางคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ในกรณีความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
              2.7 พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ประกาศกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย สถานพยาบาล
              2.8 จับกุม ดำเนินคดีผู้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
              2.9 ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้ดำเนินการ ผู้ประกอบโรคศิลปะและผู้ประกอบวิชาชีพใน สถานพยาบาล ด้านวิชาการ กฎหมาย รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพบริการ
              2.10 จัดทำและพัฒนาระบบและให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล

          3. บทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ

              เป็นเลขานุการคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ คณะกรรมการวิชาชีพ คณะอนุกรรมการ และ คณะอนุกรรมการวิชาชีพ จำนวนประมาณ 50 คณะ ตามกฎหมาย โดยทำหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลทางวิชาการ และกฎหมาย วิเคราะห์ปัญหาเสนอที่ประชุมและสรุปผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดจากการพิจารณา และวินิจฉัย ตัดสินประเด็นต่าง ๆ ทั้งข้อเท็จจริงทางวิชาการและข้อกฎหมายการประกอบโรคศิลปะเสนอ ที่ประชุม การดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะในสาขาต่างๆ ต้องนำเสนอคณะกรรมการวิชาชีพ และคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะเพื่อดำเนินการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยมีการ ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลป พ.ศ. 2542 ดังต่อไปนี้
              3.1 พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ประกาศกระทรวงที่ออกตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
              3.2 พัฒนาระบบการประเมินความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ทุกสาขา ทั้งในสถาบันการศึกษาของรัฐและสถาบันการศึกษาของเอกชน
              3.3 พัฒนาระบบทะเบียนและฐานข้อมูลผู้ประกอบโรคศิลปะให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
              3.4 พิจารณาและจัดทำเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาของทุกสาขา และพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนการประกอบโรคศิลปะทุกสาขา
              3.5 จัดทำ พัฒนา และปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะทุกสาขา
              3.6 พัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะ และผู้ประกอบวิชาชีพ
              3.7 พัฒนาและปรับปรุงตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อให้เป็นการอนุรักษ์ และจัดรูปแบบองค์ความรู้ ให้ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้าในปัจจุบัน
              3.8 สอบสวนกรณีที่มีการร้องเรียน (การกล่าวหาหรือการกล่าวโทษ) ต้องดำเนินการตามกระบวนการ พิจารณาตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งเสร็จการสอบสวน สรุปสำนวนเสนอคณะกรรมการวิชาชีพพิจารณา และจัดทำ คำสั่งลงโทษตามมติที่ประชุม และแจ้งคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษทราบตามขั้นตอนของกฎหมาย
              3.9 ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
              3.10 ดำเนินการสรรหา/เลือกตั้งกรรมการวิชาชีพทั้ง 7 สาขา

          4. บทบาทหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ๆ

              พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 โดยการเฝ้าระวัง ตรวจตรา สืบสวน สอบสวน จับกุมและดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายวิชาชีพดังกล่าวสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0 2193 7000