Page 5 - ยุทธศาสตร์Total2
P. 5

ควำมน�ำ        แผนยุทธศำสตร์ส�ำนักสถำนพยำบำล        และกำรประกอบโรคศิลปะ ระยะ ๒๐ ปี
        (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)


            อนำคตประเทศไทย ปี ๒๕๗๙ ได้รับการออกแบบเป็นประเทศที่หลุดพ้นจากกับดักรายได้
        ปานกลางตอนบนที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน มีความเป็นธรรมในสังคม และความเหลื่อมล�้าลดลงในทุกมิติ

        รวมทั้งมีบทบาทส�าคัญในภูมิภาคและโลกโดยมีภาคบริการสุขภาพ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับ

        การพัฒนายกระดับคุณภาพและศักยภาพให้สูงขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพของภูมิภาคเอเชีย
        โดยการขับเคลื่อนของวิสาหกิจด้านสุขภาพขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง สังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคม

        ที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล�้าน้อย มีการกระจายโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรและบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ เพื่อให้
        ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

        แห่งชาติ.๒๕๕๙)
                 วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยใน ๒๐ ปีข้างหน้า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น

             ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
             ประเทศที่ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาที่ครบถ้วนในบริบทด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม

             วัฒนธรรม โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่มั่นคงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
             มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน

             เป็นทุนมนุษย์ที่สามารถสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนไปพร้อมๆ กับ การใช้โอกาสทางการแข่งขันเพื่อเพิ่ม

             ความมั่งคั่งของประเทศในระยะยาวโดยเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยระยะ ๒๐ ปี
             ดังกล่าว ก�าหนดต�าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ ให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มี

             การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ซึ่งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขาที่เกี่ยวข้องของธุรกิจ
             ภาคบริการนั้นมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยให้มีความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and

             Service Nation) โดยมูลค่าของธุรกิจบริการเพิ่มมากขึ้นกว่า ๗.๐% (ส�านักงานกองทุนสนับสนุน

             การวิจัย.๒๕๕๙)

               แผนย                                     1 1
               แผนยุทธศาสตร์ ส�านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)ุทธศำสตร์ ส�ำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10