Page 6 - ยุทธศาสตร์Total2
P. 6

บริการสุขภาพของประเทศไทย ทั้งในระบบบริการของรัฐและเอกชน เป็นกลุ่มบริการที่อยู่

         ภายใต้โครงสร้างการผลิตภาคบริการที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เข้าสู่
         ประเทศรายได้สูงในอนาคต ดังนั้น ประเด็นบริการสุขภาพ จึงได้รับการบรรจุไว้ในแนวคิดทั้งยุทธศาสตร์

         ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม จากการส่งเสริมให้ประชาชน

         ทุกกลุ่มวัยได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีคุณภาพชีวิต มีสุขภาวะและ
         มีความรู้ด้านสุขภาพที่ดีอยู่ในครอบครัวและสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยด้านสุขภาพ เข้าถึงระบบ

         การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งการมีโครงสร้าง

         พื้นฐานการสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด�ารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยการส่งเสริม
         บทบาทของสถาบันทางสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน และเป็น

         กลไกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศ           นอกจากนี้ บริการสุขภาพของประเทศไทย ยังมีโอกาสที่ส�าคัญในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้าน

       การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากแนวคิดการพัฒนาภาคบริการเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่

       การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพและเป็นฐานของการพัฒนาธุรกิจภาคบริการสุขภาพโดยการส่งเสริมธุรกิจ
       บริการที่มีศักยภาพให้สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) เพิ่มสัดส่วน

       ค่าใช้จ่ายการลงทุนของภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมกับความต้องการและศักยภาพของพื้นที่ ภายใต้

       หลักการแข่งขันที่เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนด้าน
       การวิจัยและพัฒนาบริการสุขภาพเพิ่มขึ้น มีสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถรับมือ

       กับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรในสังคมสูงวัยที่มีความเสื่อมถอยทางร่างกายและการแบกรับภาระ
       ในการดูแลของครอบครัว ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจก่อให้เกิด

       การเจ็บป่วยเฉียบพลัน เป็นต้น


                            ในยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน
                        ประเด็นด้านสุขภาพ เป็นองค์ประกอบส�าคัญของการสร้างเสริมให้คนมี

                        สุขภาวะที่ดีตามแนวคิดของยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการป้องกันและควบคุม

                        ปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
                        การส่งเสริมรูปแบบการด�าเนินชีวิตที่สนับสนุนการมีสุขภาพกายและ

                        จิตที่ดี รวมทั้งสร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อน�าไปสู่

                        การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ


       2 แผนยุทธศาสตร์ ส�านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11