Page 8 - ยุทธศาสตร์Total2
P. 8

กำรวิเครำะห์ระบบมำตรฐำนบริกำรสุขภำพของ

       ประเทศไทยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติในระยะ ๒๐ ปี


           จากการวิเคราะห์ SWOT analysis ของระบบมาตรฐานบริการ
      สุขภาพของประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี พบว่า การพัฒนา

      อย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal; SDG) เป็นเป้าหมายส�าคัญของ

      การพัฒนาที่จะน�าประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแนวทางการพัฒนา
      ของยุทธศาสตร์ดังกล่าว บริการสุขภาพ เป็นสาขาบริการที่มีความเกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพคนให้

      สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดี การสร้างความเสมอภาค (ในการเข้าถึงบริการสุขภาพ)
      เพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา ที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพ

      รวมของประเทศไทย


                 เมื่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยในระยะ ๒๐ ปีดังกล่าว ได้น�ามาสู่การ
             ปฏิบัติ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งมีภารกิจส�าคัญด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

             บริการสุขภาพ และ การส่งเสริม พัฒนา มาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบ

             โรคศิลปะ รวมทั้งการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ประกอบกับ

             โอกาสของการพัฒนามาตรการทางกฎหมายของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล

             พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อการควบคุมและส่งเสริมมาตรฐานโรงพยาบาลรัฐนั้น

             ได้สนับสนุนให้ส�านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ต้องจัดท�ายุทธศาสตร์

             ระยะ ๒๐ ปี รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการเพิ่มขึ้นของภารกิจในบทบาท

             หน้าที่ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

             ดังกล่าว ซึ่งจากการวิเคราะห์สถานการณ์ของการขับเคลื่อนระบบมาตรฐานบริการ
             สุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพของประเทศไทย ปรากฏผล

             โดยสรุป ดังนี้       4 แผนยุทธศาสตร์ ส�านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13