รู้จัก สพรศ.| พ.ร.บ.และกฎกระทรวง| ภาพกิจกรรมข่าวสาร| แผนที่| จดหมายข่าว
หน้าแรก บริการออนไลน์ สถิติ/ข้อมูล การขึ้นทะเบียน/แบบคำขอ ติดต่อหน่วยงาน คณะผู้บริหาร รวมข่าว สพรศ.

       เว็บไซค์คู่มือประชาชน

       ดาวน์โหลดคู่มือประชาชน งานคลินิก

       ดาวน์โหลดคู่มือประชาชน งานโรงพยาบาลเอกชน

       ดาวน์โหลดคู่มือประชาชน งานการประกอบโรคศิลปะ

       ดาวน์โหลดคู่มือประชาชน งานคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0 2193 7000