ประกาศ สพรศ. เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (จ้างพิมพ์แบบพิมพ์)
ประกาศผู้มีสิทธิสอบความรู้ฯสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
ราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
การรับสมัครสอบความรู้และคุณสมบัติบุคคลผู้ขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ
าตรีสาขาการแพทย์แผนจีน
เรื่อง ผลการสอบความรู้บุคคลผู้ขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ
ประกาศสอบความรู้ฯสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ครั้งที่ 2/2560
ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อมูลการจัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ชำระค่าธรรมเนียมประจำปี
หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนจีน
อ่านข่าวทั้งหมด>>>