รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์
ประกาศผู้มีสิทธิสอบความรู้ฯสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจำปี 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ สาขากายอุปกรณ์ ประจำปี 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ สาขากิจกรรมบำบัด ปี 2560
ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯสาขาการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
แจ้ง รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ปี 2560
รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
แจ้ง...รับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
ตัวอย่าง วิดีโอตรวจคลินิกทันตกรรม และ เวชกรรมทั่วไป
รายการยาสามัญประจำบ้านที่มีไว้ในคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
อ่านข่าวทั้งหมด>>>