เบอร์โทรภายใน

กลุ่ม
เบอร์โทร
02 193 7000 ต่อ สายตรง โทรสาร
       
ห้องผู้อำนวยการ 18409    
หน้าห้องผู้อำนวยการ 18410    
กลุ่มบริหารงานทั่วไป(01) 18416,18417    
กลุ่มยุทธศาสตร์ (02) 18415    
กลุ่มการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนปัจจุบัน (03) 18412,18413    
กลุ่มการประกอบโรคศิลปะด้านการแพทย์ทางเลือก (04) 18414    
กลุ่มโรงพยาบาล (05) 18406    
กลุ่มคลินิก (06) 18407    
พัฒนาวิชาการ (07) 18405    
กลุ่มสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 18411    
กลุ่มบุคลากรด้านธุรกิจสุขภาพ 18408    
กลุ่มคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (09) 18418,18419    
ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ OneStop Services Center  (08) 02 193 7059    
       

สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0 2193 7000