ข่าวสารกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคฯ » คำประกาศสิทธิผู้ป่วย/ป้ายสอบถามค่ารักษาพยาบาล/ส่งต่อและ CPR พื้นฐาน/ป้ายแสดงผู้ประกอบวิชาชีพ

คำประกาศสิทธิผู้ป่วย/ป้ายสอบถามค่ารักษาพยาบาล/ส่งต่อและ CPR พื้นฐาน/ป้ายแสดงผู้ประกอบวิชาชีพ

2 November 2020
7837   0

หมายเหตุ : แสดงสิทธิผู้ป่วย  ในรูปแบบกระดาษ A3

***สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่***

ป้ายสอบถามอัตราค่ารักษาพยาบาลได้ที่ ขนาดตัวอักษรไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร

***สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่***

แบบแสดงผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล ในรูปแบบ A4