ข่าวสารกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคฯ » แนวทางการดำเนินการกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางการดำเนินการกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

22 December 2020
1119   0

 

แนวทางการดำเนินการ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เรียน ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 แจ้งว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 548 ราย ในจังหวัดสมุทรสาคร
ซึ่งได้มีการดำเนินมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีมาตรฐาน
และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงขอแจ้งเวียนแนวทางการดำเนินการกรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลดำเนินการ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่
7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตาม QR CODE
2. จัตระบบคัดแยกผู้ป่วย หากพบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค โดยให้ผู้ป่วย
ใส่หน้ากากอนามัยพักรอ ณ บริเวณที่จัดไว้ หรือ ให้รอฟังผลที่บ้านโดยให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว หากมีช้อบ่งชี้
ในการรับไว้เป็นผู้ป่วยในให้อยู่ในห้องแยกโรคเดียว (single room หรือ Isolation room) โดยไม่จำเป็นต้องเป็น AIR
3. หากตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วย ให้จัดระบบ
ส่งต่อผู้ป่วยโดยมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
และห้ามมิให้ส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่นโดยวิธีการให้ผู้ป่วยเตินทางด้วยตนเอง

หรือสามารถดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม***ได้ที่นี่*** 

 https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_health_care/g04_CPG111263.pdf