ข่าวประชาสัมพันธ์ » การยื่นคำขออนุมัติรพ.สนาม (กรณีโรงแรม) กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณี โรคCOVID 19 เป็นการชั่วคราว

การยื่นคำขออนุมัติรพ.สนาม (กรณีโรงแรม) กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณี โรคCOVID 19 เป็นการชั่วคราว

16 August 2021
14472   0

ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นคำขอออนไลน์ผ่านทาง >> https://forms.gle/ECkc5Zf98NSUZe7D7 <<

ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม >> https://drive.google.com/file/d/1zDxCfPZvLM7qCaKMctjNJazOgkslChHw/view?usp=sharing <<

 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยให้เป็นไปตามที่

“กรมการแพทย์” กำหนด

 

และต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

“ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
เป็นการชั่วคราว”

>>> ดาว์นโหลดเอกสาร สพ.อ. 8 คลิกที่นี่ <<<

และ

“ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ลักษณะและมาตรฐานของสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
เป็นการชั่วคราว”

>> ดาว์นโหลดไฟล์คลิกที่นี่ <<<