ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » เลื่อนการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2564

เลื่อนการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2564

7 May 2021
4601   0

ตามที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับสมัคร และการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2564 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยจัดให้มีการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่   15 – 16 พฤษภาคม 2564 นั้น

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีแพร่ระบาดระลอกใหม่  มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการแพร่ระบาดออกไปในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการขยายวงกว้างของการแพร่ระบาดต่อประชาชน

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน จึงมีมติให้เลื่อนกำหนดการสอบดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลาย  โดยจะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิสอบโปรดติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของการดำเนินการจัดสอบทางเว็บไซต์กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ อย่างต่อเนื่อง

อ่านประกาศ คลิ้กที่นี่ เลื่อนสอบแผนจีน64