เอกสารเผยแพร่ » สรุปผลการดำเนินงานต้นแบบนวัตกรรม เรื่องระบบรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแบบออนไลน์ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปผลการดำเนินงานต้นแบบนวัตกรรม เรื่องระบบรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแบบออนไลน์ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

9 August 2021
146   0