ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » กำหนดการสอบความรู้ฯ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจำปี 2564

กำหนดการสอบความรู้ฯ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจำปี 2564

16 September 2021
799   0

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ประกอบกับตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ได้ประกาศปรับปรุงการบังคับใช้ในมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการวิชาชีพจึงมีกำหนดการสอบความรู้ฯ ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ดังรายละเอียด คลิกที่นี่