ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » ผลการอบรมและทดสอบความรู้ฯ (กรณีบุคคลตามมาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓) และการอนุมัติขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร

ผลการอบรมและทดสอบความรู้ฯ (กรณีบุคคลตามมาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓) และการอนุมัติขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร

17 September 2021
5589   0

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร
เรื่อง ผลการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
(กรณีบุคคลตามมาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓) และการอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร คลิกที่นี่