ข่าวประชาสัมพันธ์ » การต่ออายุใบอนุญาต และการชำระค่าธรรมเนียมสถานพยาบาลประจำปี

การต่ออายุใบอนุญาต และการชำระค่าธรรมเนียมสถานพยาบาลประจำปี

20 September 2021
2382   0

เนื่องด้วย ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541  มาตรา 19 วรรคหนึ่ง กำหนดให้ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่สิบนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต มาตรา 20 กำหนดให้ต้องชำระค่าธรรมเนียมทุกปีตลอดระยะเวลาที่ยังประกอบกิจการ และมาตรา 28 วรรคหนึ่ง กำหนดให้ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต นั้น

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการต่ออายุใบอนุญาต และการชำระค่าธรรมเนียมเป็นไปด้วยความถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว  จึงขอเรียนทำความชี้แจง ดังนี้

  1. การต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ตามมาตรา 19 ต้องยื่นคำขอต่ออายุ ใบอนุญาตก่อนวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่สิบนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต กล่าวคือให้นับปีที่ออกใบอนุญาตเป็น 1 ปี
  2. การต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล ตามมาตรา 28 ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต กล่าวคือให้นับปีที่ออกใบอนุญาตเป็น 1 ปี

ทั้งนี้ ได้กำหนดรายละเอียดอายุใบอนุญาตว่าให้ใช้ได้ถึงเมื่อใด และคำเตือนเรื่องใบอนุญาตขาดต่ออายุไว้ในใบอนุญาต

  1. การชำระค่าธรรมเนียมประจำปีตามมาตรา 20 กำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมประจำปีภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี หากไม่ชำระภายในกำหนดต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละห้าต่อเดือน เศษของเดือนให้คิดเป็นหนึ่งเดือน และถ้าไม่ยินยอมชำระค่าธรรมเนียมและเงินเพิ่มหลังจากพ้นกำหนดหกเดือนให้ผู้อนุญาตดำเนินการตามมาตรา 49 สั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องหากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษตามมาตรา 58 จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจถูกดำเนินการตามมาตรการทางปกครองตามกฎหมายต่อไปด้วย

ดังนั้น เพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ให้ท่านตรวจสอบใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลของท่านเข้าข่ายต้องต่ออายุใบอนุญาตหรือไม่ และขอให้ท่านดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมสถานพยาบาลประจำปี  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://is.gd/4aZlo7 ตามแบบคำขอที่ยื่นแล้วแต่กรณี โดยให้ยื่นคำขอได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ  กรุงเทพมหานครยื่นคำขอได้ ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) ชั้น 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข หรือ ผ่านช่องทางออนไลน์ระบบ Biz Portal และต่างจังหวัดยื่นคำขอได้ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด