สสจ. / สบส.เขต » ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร

4 November 2021
526   0

ประกาศคณะอนุกรรมการอานวยการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาการกาหนดอาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาการกาหนดอาหาร คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร
ประกาศผู้มีสิทธิ คลิกที่นี่