ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศกำหนดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

ประกาศกำหนดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

24 November 2021
271   0

 

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ในการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติให้มีการเปิดรับสมัครสอบความรู้ฯ รอบที่ 2 เพิ่มเติม และมีมติปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสอบความรู้ฯ เป็นรูปแบบการสอบออนไลน์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน และการปรับเปลี่ยนการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2564(สำหรับผู้ที่สมัครสอบรอบแรกและมีชื่อตามประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบรอบเดือนพฤษภาคม) โปรดคลิ้กประกาศรับสมัครสอบและเลื่อนกำหนดวันสอบแพทย์จีน ปี 64

2.ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 25๖4 รอบที่ 2 โปรดคลิ้ก ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯแพทย์จีน ปี 64 (รอบที่ 2)

 

******* หมายเหตุ  1.กรณีผู้สมัครสอบรอบแรกที่มีชื่อตามประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบรอบเดือนพฤษภาคม และได้ส่งเอกสารมาแล้ว          **ไม่ต้องสมัครอีก**

2. กรณีผู้ที่เคยสมัครสอบแต่ไม่ได้ชำระเงิน ท่านต้องสมัครสอบใหม่เท่านั้น !!!!!!!