ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ (กรณีบุคคลตามมาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาฉุกเฉินการแพทย์ เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2564)

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ (กรณีบุคคลตามมาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาฉุกเฉินการแพทย์ เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2564)

29 December 2021
564   0

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์
(กรณีบุคคลตามมาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาฉุกเฉินการแพทย์เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2564)  

หมายเหตุ   ผู้ที่มีความประสงค์สมัครเพื่อขอขึ้นทะเบียนต้องในสาขาฉุกเฉินการแพทย์ต้องปฏิบัติงานด้านฉุกเฉินการแพทย์
ตามคำนิยามของพระราชกฤษฎีการกำหนดให้สาขาฉุกเฉินการแพทย์เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2564
และต้องจบจาก 4 สถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้  1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. มหาวิทยาลัยพะเยา
3. มหาวิทยาลัยมหิดล
4. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประกาศฉุกเฉินการแพทย์