ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ เรื่อง กำหนดโรคต้องห้ามที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ฟิสิกส์การแพทย์

ประกาศคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ เรื่อง กำหนดโรคต้องห้ามที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ฟิสิกส์การแพทย์

26 January 2022
382   0

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (6) แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ฟิสิกส์การแพทย์ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะจึงออกประกาศ เรื่อง กำหนดโรคต้องห้ามที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ฟิสิกส์การแพทย์ คลิ้กอ่านประกาศที่นี่ประกาศโรคต้องห้ามฟิสิกส์การแพทย์