donate
Nov
17

บทบาทหน้าที่ สารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์

Posted in Category Title One by admin

บทบาทหน้าที่ สารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์มีหน้าที่ดังนี้
- ส่งเสริมสถานพยาบาลมีคุณภาพตามกฏหมาย
- ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
- สอดส่องเฝ้าระวัง ตรวจสอบการบริการสุขภาพและการโฆษณา
- ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องบนเครือข่ายออนไลน์
- ส่งเสริมการรับรู้สิทธิผู้ป่วยของประชาชนทุกกลุ่ม