เกณฑ์และแบบประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษา ประกอบไปด้วย

1. สาขากิจกรรมบำบัด

- ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบำบัด เรื่อง หลักเกณฑ์และแบบประเมิน
เพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากิจกรรมบำบัด
พ.ศ. 2558 

- คำขอการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากิจกรรมบำบัด

- ข้อมูลหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากิจกรรมบำบัด

- แบบประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา กิจกรรมบำบัด

- เกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา กิจกรรมบำบัด

- หนังสือรับรองสถาบันการศึกษาสาขากิจกรรมบำบัด

2. สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

3. สาขากายอุปกรณ์


4. สาขาจิตวิทยาคลินิก


5. สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก


6. สาขารังสีเทคนิค


7. สาขาการแพทย์แผนจีน

- การขอรับรองหลักสูตรและประเมินสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน

-คำขอการรับรองสถาบันการศึกษาที่เปิดสอน หลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนจีน

-แบบประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน

- ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ฉบับที่ ๑/๒๕๕๔
เรื่อง เกณฑ์และแบบประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ. ๒๕๕๔


- ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ฉบับที่ ๒/๒๕๕๔ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนจีน
พ.ศ. ๒๕๕๔

8. ทัศนมาตรศาสตร์


- เกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาแนบท้ายเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิต
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาทัศนมาตรศาสตร์


- คำขอการรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญา หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาทัศนมาตรศาสตร์

- แบบประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญา หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาทัศนมาตรศาสตร์