รู้จักเรา

กลุ่มการประกอบโรคศิลปะ

กลุ่มการประกอบโรคศิลปะเป็นกลุ่มภายใต้โครงสร้างสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

1. กลุ่มการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนปัจจุบัน มีงานที่รับผิดชอบดังนี้

- งานขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ
- งานควบคุมกำกับผู้ประกอบโรคศิลปะ
- งานรับรองสถาบันการศึกษา
- งานเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ
- งานกล่าวหากล่าวโทษ
- งานพัฒนากฎหมาย
- งานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ

2.กลุ่มการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์ทางเลือก มีงานที่รับผิดชอบดังนี้

- งานขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ
- งานควบคุมกำกับผู้ประกอบโรคศิลปะ
- งานรับรองสถาบันการศึกษา
- งานกล่าวหากล่าวโทษ
- งานพัฒนากฎหมาย
- งานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ
- งานกำหนดเป็นสาขา/ศาสตร์การประกอบโรคศิลปะ
- งานคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ