การรับรองสถาบันการศึกษาโดยคณะกรรมการวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การรับรองสถาบันการศึกษาโดยคณะกรรมการวิชาชีพ
1. สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก      
 
ชื่อสถาบัน
หลักสูตร
ระยะเวลาการรับรอง
  1.1 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
18 เม.ย. 57 ถึง 17 เม.ย. 62
  1.2 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
14 ก.ค. 60 ถึง 13 ก.ค. 65
  1.3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
16 ก.พ. 59 ถึง 15 ก.พ. 64
         
2. สาขากิจกรรมบำบัด      
 
ชื่อสถาบัน
หลักสูตร
ระยะเวลาการรับรอง
  2.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 14 มี.ค. 54 ถึง 13 มี.ค. 59
  2.2 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกายภาพบำบัด วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 20 มี.ค. 55 ถึง 19 มี.ค. 60
  2.3 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกายภาพบำบัด วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 20 มี.ค. 55 ถึง 19 มี.ค. 60
  2.4 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกายภาพบำบัด วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 20 ธ.ค. 55 ถึง 19 ธ.ค. 60
  2.5 มหามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 11 เม.ย. 59 ถึง 10 เม.ย. 64
  2.6 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกายภาพบำบัด วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 24 มี.ค. 60 ถึง 23 มี.ค. 65
         
3. สาขากายอุปกรณ์      
 
ชื่อสถาบัน
หลักสูตร
ระยะเวลาการรับรอง
  3.1 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ฯ กายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 19 มี.ค. 56 ถึง 18 มี.ค. 61
  3.2 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ฯ กายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต(แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 28 มิ.ย. 60 ถึง 27 มิ.ย. 65
  3.3 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 12 มี.ค. 62 ถึง 11 มี.ค. 67
  3.4 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 12 มี.ค. 62 ถึง 11 มี.ค. 67
       
4. สาขารังสีเทคนิค      
 
ชื่อสถาบัน
หลักสูตร
ระยะเวลาการรับรอง
  4.1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 7 มี.ค. 54 ถึง 6 มี.ค. 59
  4.2 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 31 มี.ค. 54 ถึง 30 มี.ค. 59
  4.3 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 16 ก.ค. 55 ถึง 15 ก.ค. 60
  4.4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 25 มี.ค. 56 ถึง 24 มี.ค. 61
  4.5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 25 มี.ค. 56 ถึง 24 มี.ค. 61
  4.6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 27 มี.ค. 58 ถึง 26 มี.ค. 63
  4.7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 8 ก.ค. 58 ถึง 7 ก.ค. 63
  4.8 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวืทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 24 เม.ย. 59 ถึง 25 เม.ย. 64
  4.9 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 24 เม.ย. 59 ถึง 25 เม.ย. 64
  4.10 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 24 เม.ย. 59 ถึง 25 เม.ย. 64
  4.11 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะรังสีเทคนิค วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 27 มิ.ย. 59 ถึง 26 มิ.ย. 64
  4.12 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 31 ต.ค. 59 ถึง 30 ต.ค. 64
  4.13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 10 มี.ค. 60 ถึง 9 มี.ค. 65
  4.14 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 4 ก.ค. 59 ถึง 3 ก.ค. 65
  4.15 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 28 มิ.ย. 61 ถึง 28 มิ.ย. 66
  4.16 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค หลักสูตรใหม่ 2561 29 มิ.ย. 61 ถึง 28 มิ.ย. 66
  4.17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 29 มิ.ย. 61 ถึง 28 มิ.ย. 66
         
5.สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย      
 
ชื่อสถาบัน
หลักสูตร
ระยะเวลาการรับรอง
  5.1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 25 ธ.ค. 51 - 12 พ.ค. 59
  5.2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 28 พ.ค. 56 - 27 พ.ค. 61
  5.3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 1 พ.ย. 61 - 31 ต.ค. 66
         
6. สาขาจิตวิทยาคลินิก      
  ชื่อสถาบัน หลักสูตร ระยะเวลาการรับรอง
  6.1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 4 พ.ย. 52 - 3 พ.ย. 57
  6.2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2554) 25 เม.ย. 55 - 24 เม.ย.60
  6.3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 4 พ.ย. 52 - 3 พ.ย. 57
  6.4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 30 พ.ย. 55 - 29 พ.ย. 60
  6.5 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 18 ม.ค. 54 - 17 ม.ค. 59
  6.6 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2554) 8 มี.ค. 55 - 7 มี.ค. 60
  6.7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 4 พ.ย. 52 - 3 พ.ย. 57
  6.8 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2556) 15 ก.ค. 56 - 14 ก.ค. 61
  6.9 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 4 พ.ย. 52 - 3 พ.ย. 57
  6.10 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
7 ก.ค. 57 - 6 ก.ค. 62
  6.11 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาจิตวิทยา) 4 พ.ย. 52 - 3 พ.ย. 57
  6.12 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาจิตวิทยา)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
25 เม.ย. 57 - 24 เม.ย. 62
  6.13 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก 4 พ.ย. 52 - 3 พ.ย. 57
  6.14 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 28 มิ.ย. 55 - 27 มิ.ย. 60
  6.15 คณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยา) 4 พ.ย. 52 - 3 พ.ย. 57
  6.16 คณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 7 มิ.ย. 56 - 6 มิ.ย. 61
  6.17 คณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2556) 15 ก.ค. 56 - 14 ก.ค. 61
  6.18 คณะศึกษาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2554) 1 เม.ย. 58 - 31 มี.ค. 63
  6.19 คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 18 ก.พ. 60 - 27 ก.พ. 65
  6.20 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2559) 18 ก.พ. 60 - 27 ก.พ. 65
  6.21 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 28 ก.พ. 60 - 27 ก.พ. 65
  6.22 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 6 ก.ค. 60 - 5 ก.ค. 65
  6.23 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 2 กพ.61- 1 กพ.66
  6.24 คณะศึกษาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 2 กพ.61- 1 กพ.66
  6.25 คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2561) 13 ก.ค.61- 12 ก.ค.66
  6.26 คณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 13 ก.ค.61- 12 ก.ค.66
         
7. สาขาการแพทย์แผนจีน      
  ชื่อสถาบัน หลักสูตร ระยะเวลาการรับรอง
  7.1คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 25 พฤษภาคม  2555 ถึง 24 พฤษภาคม  2560
  7.2 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 25 พฤษภาคม  2555 ถึง 24 พฤษภาคม  2560
  7.3 คณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 25 พฤษภาคม  2555 ถึง 24 พฤษภาคม  2560
  7.4 คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 25 เมษายน 2556 ถึง 24 เมษายน 2561
  7.5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 20 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 19 กุมภาพันธ์2562
  7.6 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 20 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 19 กุมภาพันธ์2562
  7.7 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 30 กันยายน 2557 ถึง 29 กันยายน 2562
  7.8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนจีน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 14 ธันวาคม 2559 ถึง 13 ธันวาคม 2564
  ชื่อสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง
  ปี 2553
  ปี 2554
         
8. ทัศนมาตรศาสตร์      
  ชื่อสถาบัน ประเทศ
  8.1Manila Central University ประเทศฟิลิปปินส์
  8.2Southwestern University  ประเทศฟิลิปปินส์
  8.3Cebu Doctor College ประเทศฟิลิปปินส์
  8.4Centro Escolar University ประเทศฟิลิปปินส์
  8.5University of New South Wales Australia
  8.6Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  8.7มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย
  8.8มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย
  8.9มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย
         
9. ไคโรแพรคติก      
  ชื่อสถาบัน หลักสูตร ระยะเวลาการรับรอง