พระราชบัญญัติ ระเบียบ และประกาศต่างๆ ประกอบด้วย

1.พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ สนง.คกก.กฤษฎีกาจัดทำ)

2.พระราชกฤษฎีกา

3.กฎกระทรวง

4.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

5.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข


สาขาทัศนมาตรศาสตร์
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

6.ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพ

    6.1 สาขากิจกรรมบำบัด
    6.2 สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
    6.3 สาขากายอุปกรณ์
    6.4 สาขาจิตวิทยาคลินิก
    6.5 สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
    6.6 สาขารังสีเทคนิค
    6.7 สาขาการแพทย์แผนจีน


- ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ฉบับที่ ๑/๒๕๕๔
เรื่อง เกณฑ์และแบบประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ. ๒๕๕๔

- ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ฉบับที่ ๒/๒๕๕๔ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนจีน
พ.ศ. ๒๕๕๔

6.8 สาขาทัศนมาตรศาสตร์