ข่าวสารกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคฯ » ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2 March 2021
308   0

ตารางนำเข้าข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีน

https://bps.moph.go.th/new_bps/node/609