ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » หลักเกณฑ์ วิธิการและเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

หลักเกณฑ์ วิธิการและเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

30 March 2021
128   0

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบำบัด เรื่องหลักเกณฑ์ วิธิการและเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด พ.ศ.2563

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบำบัด