เอกสารเผยแพร่ » การศึกษาปัญหาในการขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541

การศึกษาปัญหาในการขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541

7 June 2021
229   0

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาในการขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาในการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
พ.ศ. 2541 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระดับปัญหาของผู้ขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ตามลักษณะของผู้ขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ลักษณะของสถานพยาบาล ลักษณะสถานพยาบาลตามขนาดและจำนวนเตียง และสถานที่ตั้งของสถานพยาบาล

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท
ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนแห่งใหม่ทั้งหมด ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562  – 31 พฤษภาคม 2564 จำนวนทั้งหมด 43 แห่ง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับปัญหาในการขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน โดยใช้การทดสอบค่าที
(t – test) และ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–Way Analysis of Variance)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ามีจำนวนผู้ขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำนวน 43 แห่ง ทั้งหมดมีลักษณะผู้ขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลในรูปแบบนิติบุคคล ส่วนใหญ่มีลักษณะของสถานพยาบาลเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ในส่วนลักษณะสถานพยาบาลตามขนาดและจำนวนเตียงส่วนใหญ่เป็น โรงพยาบาลขนาดกลาง (จำนวนเตียงตั้งแต่ 31 – 90 เตียง) และที่ตั้งสถานพยาบาลบาลส่วนใหญ่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด ระดับปัญหาในการขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ด้านขั้นตอนกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านอาคารสถานที่และการจัดพื้นที่ใช้สอยโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ ยา เวชภัณฑ์ที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล และระบบสนับสนุนโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ด้านบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลอยู่ในระดับน้อย ในส่วนการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระดับปัญหาของผู้ขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 1) ลักษณะของผู้ขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้เนื่องจากมีเพียงลักษณะแบบนิติบุคคลเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาที่ศึกษา 2) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับปัญหาของผู้ขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำแนกตามลักษณะสถานพยาบาล พบว่าไม่แตกต่างกัน 3) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับปัญหาของผู้ขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำแนกตามลักษณะสถานพยาบาลตามขนาดและจำนวนเตียง พบว่าไม่แตกต่างกัน  4) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับปัญหาของผู้ขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำแนกตามที่ตั้งสถานพยาบาล พบว่าไม่แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทั้งหมดมีนัยสำคัญทางสถิติ
มากกว่าระดับ 0.05

>> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ <<