สสจ. / สบส.เขต » ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ วาระ พ.ศ. 64 – 68 (6 สาขา)

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ วาระ พ.ศ. 64 – 68 (6 สาขา)

14 June 2021
743   0


ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ วาระ พ.ศ. 2564 – 2568 (6 สาขา)
ตามที่คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ วาระ พ.ศ. 2564 – 2568 ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ สาขากิจกรรมบำบัด สาขากายอุปกรณ์ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย สาขาจิตวิทยาคลินิก สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และสาขาการแพทย์แผนจีน โดยทำการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บัดนี้การนับคะแนนเสร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ได้มีมติรับรองผลการเลือกตั้งฯ ทั้ง 6 สาขา แล้ว รายละเอียดตามเอกสาร….
*ประกาศผลสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกประกาศผล ทหประกาศผล ทห
*ประกาศผล สาขากิจกรรมบำบัดประกาศผล กบ
*ประกาศผล สาขากายอุปกรณ์ประกาศผล กอ
*ประกาศผล สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายประกาศผล ผส.
*ประกาศผล สาขาจิตวิทยาคลินิกประกาศผล จค.
*ประกาศผล สาขาการแพทย์แผนจีนประกาศผล พจ.