ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » การรับสมัครและการสอบความรู้ฯ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจำปี 2564

การรับสมัครและการสอบความรู้ฯ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจำปี 2564

17 June 2021
695   0

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ประจำปี 2564 คลิกที่นี่

ตัวอย่างการกรอกใบตอบรับในประเทศ (เอกสารทั้งหมดและแบบตอบรับนำใส่ซองส่งมายังกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ) คลิกที่นี่