สสจ. / สบส.เขต » ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ สาขารังสีเทคนิค วาระ พ.ศ. 2564 – 2568

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ สาขารังสีเทคนิค วาระ พ.ศ. 2564 – 2568

25 June 2021
278   0


ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ สาขารังสีเทคนิค วาระ พ.ศ. 2564 – 2568
ตามที่คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ วาระ พ.ศ. 2564 – 2568 ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ โดยทำการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บัดนี้การนับคะแนนเสร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ได้มีมติรับรองผลการเลือกตั้งฯ กรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร….

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสาขารังสีเทคนิค ปี 64คลิกที่นี่