ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » แจ้งผลการเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขากิจกรรมบำบัด

แจ้งผลการเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขากิจกรรมบำบัด

22 July 2021
487   0

ตามที่คณะทำงานพิจารณาการศึกษาต่อเนื่อง สาขากิจกรรมบำบัด ได้พิจารณาให้การรับรองโครงการ/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องการประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด   ที่หน่วยงานต่างๆ ได้ยื่นขอหน่วยคะแนน

การศึกษาต่อเนื่อง นั้น

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ ขอแจ้งผลการสะสมหน่วยคะแนนฯ  ของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด  ตามที่หน่วยงานผู้จัดโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวได้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรมต่างๆ  ดังรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564   ผลการเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขากิจกรรมบำบัด ณ 21กค64