Contact และการประสานข้อมูล

ติดต่อกลุ่มการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์ปัจจุบัน
Text Box: รศป. 1. สาขากิจกรรมบำบัด (ก.บ.) 2. สาขาการแก้ไขความผิดปกติของ                 การสื่อความหมาย (ผ.ส.) 3. สาขากายอุปกรณ์ (กอ.) 4. สาขาจิตวิทยาคลินิก (จ.ค.) 5. สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (ท.ห.) 6. สาขารังสีเทคนิค (ร.ส.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อกลุ่มการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์ทางเลือก

Text Box: รศท. 1. สาขาการแพทย์แผนจีน (พจ.) 2. ทัศนมาตรศาสตร์ (ทม.) 3. ศาสตร์ไคโรแพรคติก (คร.)