มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะและแนวทางการปฏิบัติทางวิชาชีพ จะประกอบไปด้วย

1. สาขากิจกรรมบำบัด

1.1 มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด (Professional Standards for The Art of Healing in Occupational Therapy )

1.2 แนวปฏิบัติทางคลินิกกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้รับบริการโรคหลอดเลือดสมอง (Occupational Therapy Clinical Practice Guideline for Clients with Celebro Vascular Disease)


1.3 แนวปฏิบัติทางคลินิกกิจกรรมบำบัดสำหรับบุคคลออทิสติกสเปคตรัม (Occupational Therapy Clinical Practice Guideline for Individuals with Autistic Spectrum Disorders; OT-CPG-ASD)

2. สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

- มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (Professional Standards for The Art of Healing in Communication Disorders )

3. สาขากายอุปกรณ์

- ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพสำหรับ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ พ.ศ. 2556

4. สาขาจิตวิทยาคลินิก

- มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
(Professional Standards for The Art of Healing in Clinical Psychology )
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
- แนวทางการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก

5. สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

- ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เรื่อง มาตรฐานการ ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก พ.ศ. 2554

6. สาขารังสีเทคนิค

- ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค เรื่อง สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ
สำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค พ.ศ. 2551

7. สาขาการแพทย์แผนจีน

- ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ฉบับที่ ๑/๒๕๕๔
เรื่อง เกณฑ์และแบบประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ. ๒๕๕๔

- ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ฉบับที่ ๒/๒๕๕๔ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนจีน
พ.ศ. ๒๕๕๔

6. สาขาทัศนมาตรศาสตร์

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐